08. 10. 2021

So osvojene socialne veščine pomembne?

Tina Tivadar, mag. psih. in Tanja Lušina, diplomirana delovna terapevtka

Socialne veščine so pomembne v življenju vsakega. So orodje, ki omogoča otrokom, mladostnikom in odraslim uspešen način komuniciranja, uravnavati čustva, razvijati samokontrolo, zadovoljiti lastne potrebe na sprejemljiv način in se ustrezno postaviti zase, vzpostaviti in ohranjati ustrezne odnose  ter krepiti pozitivno samopodobo in samozaupanje (1).

Številne raziskave so pokazale pomembnost socialnih veščin in opozorile na številne probleme otrok in mladostnikov, ki so lahko posledica njihovega pomanjkanja. Otroci in mladostniki s primanjkljaji na področju socialnih veščin, pogosto niso sposobni predvideti posledic lastnega vedenja in težje prepoznavajo primerno vedenje v določeni situaciji (2). Zaradi slednjih so s strani vrstnikov pogosto zavrnjeni ali prezrti (2), imajo večjo verjetnost za akademski neuspeh in večje tveganje za delikventno vedenje (1).

Po dosedanjih ukrepih zaradi covida-19 (karantene, šolanje na daljavo, pomanjkljivi socialni stiki), so vidne posledice (poleg pogosto izpostavljenih težav na čustvenem in vedenjskem področju), tudi v oslabljenih socialnih veščinah, na kar opozarjajo zaposleni v šolstvu, ki so z otroki v pogostejših, vsakodnevnih stikih. Ena od ustreznih oblik pomoči je vključitev otrok in mladostnikov v skupine za trening socialnih veščin, katerih namen je:

– razvijati in krepiti socialne in komunikacijske veščine znotraj varnega okolja vrstnikov, ki jih nato prenesejo in posplošijo tudi v domače okolje,

– ustvariti varno okolje, kjer se otroci in mladostniki počutijo sproščene (kar omogoča samorazkrivanje, raziskovanje svojih odnosov z drugimi in preko tega spoznavanje sebe),

– srečanje z vrstniki, ki se soočajo podobnimi težavami, kar vpliva na razbremenitev in izmenjavo izkušenj,

– učiti se sodelovanja, sprejemanja drugačnega mnenja, argumentirati lastno mnenje, ustrezno podajati povratne informacije, sprejemati kompromise,

– prepoznavanje, ozaveščanje in izražanje čustev,

– učenje konstruktivnega načina reševanja težav,

– ovrednotenje vrstniških odnosov (vzpostavljanje prijateljskih odnosov, odzivi na izzivanje),

– krepitev pozitivnega samovrednotenja,

– spoznavati pomen in načine sprejemanja odločitev,

– premagati strah pred nastopanjem v skupini.

 

Povzeto po:

  • Dowd, T. P. in Tierney, J. (2005). Teaching social skills to youth : a step-by-step guide to 182 basic to complex skills plus helpful teaching techniques. Nebraska: Boys Town Press.
  • Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije: izbrane teme. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.